Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Yhtiön toisella tilikaudella toiminta vakiintui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun 120 623 eurolla. Ylitys selittyy käyttö- ja perusmaksujen kertymisestä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun 86 164 euroa. Yhtiön tulos oli näistä syistä ylijäämäinen 203 867,27 euroa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN

Yhtiö on sitoutunut sijoittamaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahastoon 1 121 695 euroa vuonna 2019 ja 673 017 euroa vuonna 2020.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT

Tilivuodelle 2019 on budjetoitu liikevaihtoa ja muita liiketoiminnan tuottoja 8 733 848 eur, eli kasvua 2,6 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Yhtiön on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Liikevaihto                                8 379 657,65 eur
Liikevoitto                                 676 222,92 eur
Tilikauden tulos                         203 867,27 eur
Omavaraisuusaste                        22,4 %

INVESTOINNIT (saapuneet laskut)

Investoinnit yhteensä                2 779 437 eur
Uudisinvestointien osuus          1 724 551 eur
Saneerausinvestointien osuus    1 054 886 eur

Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 448 678 eurolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Yhtiö teki verkoston kunnostussuunnitelman useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.

Tilikauden tulos oli positiivinen.

Yrityskuvan kehittäminen: Omat kotisivut ja graafinen ilme otettiin käyttöön.

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen: toteutettiin esimies- ja työnohjausvalmennukset.

Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 19,5 % ja jäteveden osalta 15,7  % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.

Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.

Vedenjakelussa oli yksi yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys, joten tavoite (0) ei toteutunut.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

Yhtiössä työskenteli keskimäärin 18 henkilöä.

Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 7 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.

YMPÄRISTÖASIAT

Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.

Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.

Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.

TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:

Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Järvinen Kaija, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen

Yhtiön hallituksessa toimivat 22.5.2018 saakka:

Liinavuori Juha, jäsen
Sarvijärvi Minna, jäsen

Yhtiön hallituksessa toimivat 22.5.2018 alkaen:

Husso Soili, jäsen
Kanto Juha, jäsen

Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.

Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 017 224,97 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA

2018                             2017

Veden hinta (alv 0 % €/m3)                                                       1,86                             1,82

Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3)                                                  2,95                             2,89

2018                             2017

Laskuttamattoman veden osuus (%)                                           19,8                             23,0

Laskuttamattoman jäteveden osuus (%)                                     27,7                             33,4

Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl)                               1                                  0

Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3)                          3,17                             3,36

(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)

HALLITUS