Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019

Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Yhtiön kolmannella tilikaudella toiminta vakiintui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun 339 000 eurolla. Ylitys selittyy käyttö- ja perusmaksujen kertymisestä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 112 000 euroa. Yhtiön tulos ennen veroja oli 516 742 euroa.

Myynnin budjetoitua parempi kertyminen selittyy osin vesimittarikannan uudistamisella ja asiakaskannan lisääntymisellä. Liittymismaksut kertyivät budjetoidusti.

Kulujen osalta alitusta tuli erityisesti henkilöstökuluista ja muista liiketoiminnan kuluista.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN

Yhtiö on sitoutunut sijoittamaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahastoon 673 017 euroa vuonna 2020.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT

Tilivuodelle 2020 perusmaksuja korotettiin 4 %. Muuten hinnasto pidettiin entisellään. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Yhtiön on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Liikevaihto                                                                    8 941 651,79 eur
Liikevoitto                                                                        989 486,64 eur
Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja        516 742,16 eur
Omavaraisuusaste                                                       22,7 %

INVESTOINNIT (saapuneet laskut)

Investoinnit yhteensä                 3 265 821,25 eur
Uudisinvestointien osuus           1 525 576,95 eur
Saneerausinvestointien osuus   1 740 244,30 eur

Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 1 121 695 eurolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Yhtiö teki verkoston kunnostussuunnitelman useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.

Tilikauden tulos oli positiivinen.

Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 40,8 % ja jäteveden osalta 12,1 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.

Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.

Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.

Etäluettavia LoRa-mittareita asennettiin yli 400 kappaletta ja rajapinta laskutusjärjestelmään tehtiin.

Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

Yhtiössä työskenteli keskimäärin 19 henkilöä.

Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 7 toimihenkilöä ja 12 työntekijää.

YMPÄRISTÖASIAT

Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.

Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.

Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.

TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Järvinen Kaija, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen

Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.

Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 501 140,17 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA

                                                                                                          2019                             2018

Veden hinta (alv 0 % €/m3)                                            1,90                             1,86

Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3)                                     3,02                             2,95

Laskuttamattoman veden osuus (%)                              14,0                             19,8

Laskuttamattoman jäteveden osuus (%)                       27,5                             27,7

Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl)                0                                  1

Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3)         3,47                             3,17

(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)

HALLITUS