Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Yhtiön toiminnan neljännellä tilikaudella vakiintunut toiminta jatkui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot alittivat budjetoidun 200 000 eurolla. Alitus selittyy liittymismaksujen kertymisestä budjetoitua huonommin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 241 000 euroa. Yhtiön tulos ennen veroja oli 76 680,24 euroa.

Liittymismaksujen osalta budjetointi tehtiin turhan optimistisesti.

Kulujen osalta eroa budjettiin tuli jätevesimaksuista, päivystyskorvauksista, vakuutuksista ja taloushallintopalveluista. Lisäksi poistot olivat budjetoitua suuremmat.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN

Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Lempiäniemeen ja Takamaalle.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT

Tilivuodelle 2021 perusmaksuja korotettiin 5 % ja käyttömaksuja 2 %. Liittymismaksujen yksikköhintoja korotettiin 5 %. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 8 740 582,61 eur
Liikevoitto 560 831,57 eur
Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 76 680,24 eur
Omavaraisuusaste 22,0 %

INVESTOINNIT (saapuneet laskut)

Investoinnit yhteensä 4 610 655,58 eur
Uudisinvestointien osuus 1 854 267,72 eur
Saneerausinvestointien osuus 2 756 387,86 eur

Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 673 017 eurolla ja VEPATUKI-klusterin rahoittamiseen 7 500 eurolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
Tilikauden tulos oli positiivinen.
Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 35,6 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Vuotovesien määrä väheni jätevesien osalta 7,4 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoitetta (10 %) ei saavutettu.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.
Etäluettavia LoRa-mittareita asennettiin yli 400 kappaletta.
Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.
Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

Yhtiössä työskenteli keskimäärin 18 työsuhteista henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 6 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.

YMPÄRISTÖASIAT

Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.

TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Järvinen Kaija, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen

Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.

Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 547 022,00 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2020 / 2019

Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,90 / 1,90
Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 3,02 / 3,02
Laskuttamattoman veden osuus (%) 13,5 / 14,0
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 28,9 / 27,5
Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 0 / 0
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,60 / 3,47
(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)

HALLITUS