Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Yhtiön toiminnan viidennellä tilikaudella vakiintunut toiminta jatkui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun noin 400 000 eurolla. Ylitys selittyy pääasiassa liittymismaksujen kertymisellä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 400 000 eurolla. Suurin yksittäinen kulujen alitus oli jätevesimaksujen budjetoitua pienempi kertymä.

Yhtiön tulos ennen veroja oli 950 490,65 euroa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN

Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Takamaan suuntaan. Saurion jätevesipumppaamon siirron jälkeen laitospuolella on vielä suuri hanke Ahveniston pohjavedenottamon saneeraamisessa.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT

Tilivuodelle 2022 puhtaan veden perusmaksuja korotettiin 8 % ja käyttömaksuja 2 %. Jäteveden perusmaksuja korotettiin 12 % ja käyttömaksuja 3 %. Liittymismaksuissa asemakaava-alueen asuintonttien suhteen liittymismaksun suuruuden perusteeksi määrättiin tontin kokonaisrakennusoikeus. Keskeisin riski liittyy suuresta investointitasosta johtuen kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 9 600 750,37  eur

Liikevoitto 1 406 868,73 eur

Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 950 490,65 eur

Omavaraisuusaste 23,6 %

INVESTOINNIT (saapuneet laskut)

Investoinnit yhteensä 3 957 200 eur

Uudisinvestointien osuus 2 485 803 eur

Saneerausinvestointien osuus 1 471 397 eur

Lisäksi yhtiö osallistui VEPATUKI-klusterin rahoittamiseen 22 500 eurolla.

 TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.

Tilikauden tulos oli positiivinen.

Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 15,1 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.

Vuotovesien määrä väheni jätevesien osalta 12,0 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.

Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.

Vedenjakelussa oli yksi yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys, joten tavoitetta ei saavutettu.

Etäluettavien LoRa-mittareiden asentamista jatkettiin.

Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.

Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ja julkaistiin asiakaslehti.

 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

Yhtiössä työskenteli keskimäärin 19 työsuhteista henkilöä.

Tilivuoden päättyessä vakituisessa työsuhteessa oli 7 toimihenkilöä ja 12 työntekijää.

 YMPÄRISTÖASIAT

Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.

Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.

Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.

 TIEDOT YHTIÖN JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön hallituksessa ovat 1.1. – 16.8.2021 toimineet:

Juntunen Raimo, puheenjohtaja

Husso Soili, jäsen

Järvinen Kaija, jäsen

Kanto Juha, jäsen

Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen

Piiparinen Pauli, jäsen

Ruuska Hannu, jäsen

Yhtiön hallituksessa ovat 16.8. – 13.9.2021 toimineet:

Juntunen Raimo, puheenjohtaja

Husso Soili, jäsen

Koivisto-Haataja Heidi, jäsen

Koski Panu, jäsen

Metsälä Paul, jäsen

Soini Sari, jäsen

Teivaala Antti, jäsen

Soili Husso erosi hallituksen jäsenyydestä 13.9.2021. Omistaja täydensi hallitusta 11.10.2021, josta eteenpäin Timo Halttula on toiminut hallituksen jäsenenä.

Yhtiön hallituksessa ovat 11.10.2021 eteenpäin toimineet:

Juntunen Raimo, puheenjohtaja

Halttula Timo, jäsen

Koivisto-Haataja Heidi, jäsen

Koski Panu, jäsen

Metsälä Paul, jäsen

Soini Sari, jäsen

Teivaala Antti, jäsen

Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.

Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Heli Loponen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 11 226 510,86 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2021/2020

Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,94/1,90

Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 3,07/3,01                    

Laskuttamattoman veden osuus (%) 15,9/13,5

Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 26,7/28,9

Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 1/0

Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,52/3,60

(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)

HALLITUS